| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta lesnická a dřevařská

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Home
Za obsah odpovídá:
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Obsah vytvořil:
Ing. Tomáš Kott
Publikováno:
11. 2. 2016
Vizualizace (b)

Home

Aktuality

Informace o přijímacím řízení do doktorský studijních oborů 2016/171) Maximální počty přijímaných studentů pro akademický rok 2016/2017:
70 do prezenční formy studia
20 do kombinované formy studia


2) Studijní doktorské programy:

Studijní program
Studijní obory
Standardní doba studia
Lesní inženýrství
Hospodářská úprava lesa
3 roky
Biologie lesa
4 roky
Ochrana lesů a myslivost
Pěstování lesa
Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství
Ekonomika a management
Řízení a ekonomika podniku
3 roky
Forestry Engineering
Forest Management
3 roky
Forest Biology
4 roky
Forest Protection and Game Management
Silviculture
Wood processing and Forest Machinery
Economics and Management
Economics and Management of an Enterprise
3 roky


Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze
vyhlašuje podle §§ 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2016/2017


a) Podmínky zahájení přijímacího řízení:
Přihlášku je nutno vyplnit na adrese  http://is.czu.cz/prihlaska/ , od 1. 3. 2016 do 10. 06. 2016. Vaše přihláška bude vytištěna a připravena k podpisu  v den konání přijímacího řízení

Uhradit poplatek za přijímací řízení 500 Kč na bankovní účet:
Číslo účtu: 19-5504550287/0100, variabilní symbol: 4375000116
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky

Na kontaktní adresu zašlete nejpozději do 10. 06. 2016 následující:
 • životopis
 • kopii dokladů o předchozím vysokoškolském vzdělání (diplom)
 • kopii dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení
 • vědecký záměr 

b) Poplatek za studium v cizím jazyce:
 • hradí student, který je zapsán ke studiu v oboru vyučovaném v cizím jazyce
 • bez uhrazení poplatku není zápis do studia proveden
c) Okruhy témat dizertačních prací:
 • jsou k dispozici na webu FLD (www.fld.czu.cz, sekce Doktorské studium)
 • uchazeč může navrhnout své vlastní téma

d) Přijímací zkoušky:
 • termín: čtvrtek 16. června 2016 v 10:00 hodin v posluchárně DP 201 (budova Dřevařského pavilonu)
 • pohovor z angličtiny a odborná rozprava před přijímací komisí
 • pozvání proběhne prostřednictvím http://is.czu.cz/prihlaska/
Vyrozumění uchazečů proběhne do 14 dnů po vykonání zkoušky doporučeným dopisem.
S protokolem z přijímacího řízení se uchazeč může seznámit 14. 7. 2016 od 10:00 do 12:00 hodin na Oddělení vědy a výzkumu, místnost L 123, (FLD).

e) Podmínky pro přijetí ke studiu:
 • úspěšné složení přijímací zkoušky
 • doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o úspěšném absolvování magisterského studia (diplom)

f) Zápis do studia:

g) Kontaktní údaje: na http://www.fld.czu.cz/cs/?r=3474

h) Termín doplňujícího přijímacího řízení bude stanoven v případě nenaplnění stanovených počtů studentů.

Dean's Regulation 1/2016
The admission conditions for doctoral study programmes / fields of study at the Faculty of Forestry and Wood Sciences, CULS Prague for the 2016/2017 academic year.


a) Conditions for commencing the admissions process:
 • Submitting a properly complete admissions application electronically at http://is.czu.cz/prihlaska/ between 01/03/2016 and 10/06/2016.
 • Submitting payment for the admissions fee in the amount of CZK 500 by the deadline established for submitting admissions applications via bank transfer or by paying at the CULS cashier, or online via credit or debit card.
 • The following list of documents must be delivered on 10/06/2016 at the latest:
 • Curriculum vitae.
 • A copy of proof of previous university education (diploma).
 • A copy of proof of payment of the admissions application fee.
 • Scientific intent.
b) Fee for study programmes in a foreign language:
In accordance with Section 58, paragraph 5 of Act No. 111/1998 Coll. on universities, as amended, and Article 19, paragraphs 6 through 8 of the CULS Statute, students registered for degree programmes in fields of study taught in a foreign language shall pay a fee for study in a foreign language for each commenced year of study.
c) Subject areas:
Subject areas for dissertations are available on the FFWS website (www.fld.czu.cz) in the section "Doctoral Studies." Applicants can also propose their own topics.
d) Entrance examinations:
Entrance examinations shall take place on Thursday, 16 June 2016 at 10:00 a.m. in lecture hall DP 201 (CULS, FFWS, Pavilion of Wood Sciences).
Examinations shall be conducted in the form of interviews in English and scientific discourse before the admissions committee.
Applicants shall be invited to participate in the entrance examinations through the electronic information system, http://is.czu.cz/prihlaska/
e) Conditions for acceptance to study programmes:
 • Successful completion of the entrance examinations.
 • Submission of the original or notarised copy of proof of completion of a Master's Degree programme (diploma).
f) Enrolment in the study programme:
Applicants who successfully complete the entrance examination shall be invited to enrol in studies via the electronic information system, http://is.czu.cz/prihlaska/
g) Contact information:
in Dean's Regulation 1/2016: http://www.fld.czu.cz/cs/?r=3474
h) Supplementary admissions procedures:
If the established number of accepted students is not fulfilled, the faculty dean may decide to extend the deadline for accepting applications for all or select fields of study. This deadline shall be set by 31/08/2016 at the latest. 
page foot