| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta lesnická a dřevařská

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Základní informace

Základní informace

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) patří k hlavním institucím univerzitního vzdělání, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, zpracování a využití dřeva.

Pokrývá celé výše uvedené oblasti.  Kromě zajištění univerzitního vzdělání, náleží výzkum a vývoj k jejím stěžejním činnostem. Každý z uvedených oborů vychází ze široké báze znalostí a materiálního zajištění, unikátního v podmínkách ČR. Výzkumné aktivity fakulty mají dlouhodobý charakter, vycházejíce ze specifického charakteru hlavního předmětu výzkumu, kterým jsou kontinuální, krátkodobé, střednědobé a hlavně dlouhodobé trendy v oblastech lesního hospodářství (LH), technického vývoje v LH a dřevozpracujícím průmyslu.

Přes uzavření fakulty v letech 1964 – 1990 je její výzkumná činnost na úrovni ostatních fakult ČZU a srovnatelných fakult v ČR i v zahraničí a má stále stoupající charakter. Významná je komplexnost a vzájemná provázanost modulů lesního hospodářství, zpracování dřeva, funkcí lesa v krajině. Tomu odpovídají i výstupy, které jsou dlouhodobého a komplexního charakteru a představují záznam dlouhodobých trendů ve všech oblastech sledování. Kromě dalšího rozvoje vědecké činnosti pak slouží jako podklad pro formulaci prakticky orientovaných výzkumů, pro expertní a poradenskou činnost. Podíl aplikací výzkumu FLD (z původní FLE) rovněž stále stoupá, stejně tak jako využití výstupů výzkumu a vývoje při výuce.

                                                     

K prioritním oblastem a oborům výzkumu a vývoje náleží tyto oblasti:
  • pěstování lesa, lesnická ekologie, aplikovaná lesnická pedologie, výživa lesních dřevin a lesopěstební meliorace, obnova lesa v antropogenně poškozených oblastech
  • ochrana lesa, lesnická entomologie, lesnická fytopatologie, myslivost a ekologie zvěře, ekologie a taxonomie bezobratlých živočichů
  • lesnická dendrologie, fytocenologie, šlechtění lesních dřevin a biotechnologie
  • studium struktury porostů, lesa a růstových procesů na různé úrovni (strom, porost, lesní komplexy)
  • lesnická mechanizace, lesnické technologie, konstrukční využití dřeva a materiálů na jeho bázi
  • ekonomika lesního hospodářství, ekonomika životního prostředí, lesnická politika a legislativa

                       
 
page foot